Over ons

Privacyverklaring

Schone Kleren wordt beheerd door Wereldsolidariteit vzw.

Wij respecteren de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens.

Wereldsolidariteit ( WSM) respecteert uw privacy. Wij behandelen uw persoonsgegevens op correcte en eerlijke wijze, conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, kortweg genoemd AVG, ook gekend als General Data Protection Regulation (GDPR)) en eventuele andere wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe WSM met persoonsgegevens omgaat. De organisatie WSM voorziet in maatregelen inzake informatiebeveiliging en een conform de toepasselijke wetgeving uitgewerkt Privacybeschermingsbeleid. Het beleid ter zake wordt mee ondersteund door daartoe aangestelde personen binnen de organisatie. WSM stelt geen functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aan, gezien de grootte van de organisatie (minder dan 250 werknemers) en het feit dat de organisatie niet aan grootschalige gegevensverwerking doet.


Deze privacyverklaring is opgedeeld in een algemeen deel, een deel specifiek voor de informatieverwerkende systemen (software, databanken, …), een deel met betrekking tot de websites en tot slot een deel over de Nieuwsbrieven.

1. Algemeen

Over Wereldsolidariteit WSM

WSM houdt gegevens bij om inventarissen te maken, acties voor te bereiden, diensten te leveren en informatie te verstrekken, dit aan overheden (bijvoorbeeld: subsidiërende overheden, Sociale zekerheid, Financiën), inspectiediensten, vrijwilligers en burgers. Dit alles gebeurt met als algemene doelstelling de dienstverlening aan en informeren van de personen waarmee WSM in verschillende hoedanigheden contact heeft, zo goed mogelijk te verzekeren.
Identificatie van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
Wereldsolidariteit VZW WSM - Haachtsesteenweg 579 - 1030 Brussel - België
Tel. 02 246 36 71
Fax 02 246 38 85
E-mail: wereldsolidariteit@wsm.be
Websites: www.wereldsolidariteit.bewww.solmond.bewww.cleanekleren.be;

 www.vetementsclean.bewww.schonekleren.be 
KBO-nummer (= ondernemingsnummer): 0413.986.102 RPR Brussel
BTW-nummer: BE 0413.986.102
Rekeningnummers: Belfius BE96-7995-5000-0005 Bic: GKCCBEBB
vdk bank BE41-8900-1404-3510 Bic: VDSPBE91 
Belfius BE09-7995-5004-4057 Bic: GKCCBEBB

2. De informatieverwerkende systemen

Dit onderdeel van de Privacyverklaring beschrijft de gegevensverwerkingen op gestructureerde wijze, hoofdzakelijk door informaticasystemen en -oplossingen (software, databanken) van WSM.

2.1 Verwerking van persoonsgegevens

WSM verwerkt persoonsgegevens van u als burger of als medewerker van een overheid/bestuur, organisatie of onderneming. In die hoedanigheid worden uw gegevens verwerkt als van een "betrokkene" en/of krijgt u toegang tot één of meerdere informatieverwerkende systemen.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert het begrip 'verwerking' als volgt (AVG Art. 4): "een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens".
WSM verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens om haar relaties een betere dienstverlening te kunnen garanderen. Hierbij streven we er steeds naar enkel die gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

WSM heeft een aantal gegevens van u nodig:

 • om wettelijke verplichtingen na te komen;
 • om u als donateur een fiscaal attest te kunnen bezorgen;
 • om bepaalde administratieve handelingen te kunnen verrichten (financiële administratie en facturatie en dergelijke);
 • om contractuele verbintenissen te realiseren (bijvoorbeeld: u bestelde wenskaarten);
 • om u, indien gewenst, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen aangaande één of meerdere thema's waarvoor WSM zich sterk maakt en als dusdanig ook publiek uitdrukt.

In dit kader verwerkt WSM - naargelang de aard van de relatie met u als informatiezoekende, donateur, vrijwilliger of medewerker van een overheid/bestuur, organisatie of onderneming en de daarvoor noodzakelijke verwerking van (persoons)gegevens -, mogelijks de volgende gegevens:

 • Aanhef/aanspreking
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Familienaam
 • Rijksregisternummer (voor sociale zekerheid werknemers)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Leeftijd of geboortejaar
 • Nationaliteit
 • Adres(sen)
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoon/gsm/fax
 • Afbeelding/beeldmateriaal (foto, film)
 • Gezinssituatie (van werknemers)
 • Medische gegevens (bijvoorbeeld in het kader van een inleefreis)
 • Gegevens over leefgewoonten (bijvoorbeeld: inschrijving voor maaltijd, melding van bepaalde allergie)
 • Financiële gegevens (bijvoorbeeld: bankrekeningnummer, betalingssituatie, debetnota’s)
 • Gegevens over identiteitsbewijzen (bijvoorbeeld: eID, paspoort, rijbewijs – voornamelijk voor medewerkers en leden Raad van Bestuur en/of in kader van verzekeringen)
 • Organisatie
 • Taal

WSM verzamelt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de dienstverlening die zij geacht wordt te leveren en wenst deze niet langer bij te houden dan wettelijk verplicht, noodzakelijk of aanvaardbaar.
In principe gebeurt er geen systematische verwerking van persoonsgegevens van kinderen onder de door de AVG en de Belgische wetgever bepaalde leeftijdsgrens. Als dit wel gebeurt (bijvoorbeeld voor verzekering, of voor werknemers in het kader van de sociale zekerheid), is dit met medeweten en toestemming van ouders of voogd.
Voor opname en gebruik (publicatie) van beeldmateriaal zoals foto of film, wordt gevraagd om akkoord als de geportretteerden duidelijk individueel herkenbaar zijn. Voor beeldopnamen van groepen of op een zekere afstand waardoor er minder herkenbaarheid is, zijn er in het algemeen minder beperkingen van toepassing. Alleszins wordt rekening gehouden met de toepasselijke wet- en regelgeving op dit vlak.

Gegevens die u zelf doorgeeft aan WSM

Donateurs/schenkers
Als u een online gift doet, verzamelen we uw naam, adres en e-mailgegevens om deze gift te kunnen verwerken en u een fiscaal attest te bezorgen als het totaal van uw giften aan WSM op jaarbasis meer bedraagt dan de door Financiën bepaalde drempelwaarde om een attest af te leveren. We verzamelen uw gegevens eveneens om u te kunnen informeren over wat er met uw gift gebeurt in het kader van de informatieplicht waartoe wij ons via ons lidmaatschap bij de VEF (Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving) engageren. Ook als u per overschrijving via uw bank een gift doet, verwerken we de door de bank bezorgde gegevens die noodzakelijk zijn om aan u, in geval van het bereiken van de drempelwaarde op jaarbasis, een fiscaal attest te kunnen afleveren én in het kader van de VEF-informatieplicht.

Klanten
Als u een aankoop verricht bij WSM, verzamelen we de noodzakelijke contactgegevens (naam en adresgegevens, eventueel telefonische bereikbaarheid) voor de facturatie en levering.
Vrijwilligers
Als u zich opgeeft als vrijwilliger voor een actie of voor een meer langdurig engagement, vragen we uw naam, woonplaats en telefoonnummer. In het kader van een verzekering voor een welbepaalde activiteit, kan ook een geboortedatum noodzakelijk zijn.

Nieuwsbrieven, inschrijvingen voor evenementen of activiteiten
WSM biedt verscheidene nieuwsbrieven aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over diverse aspecten van onze werking. Hiervoor vragen we voor de elektronische nieuwsbrieven uw e-mailadres en uw naam. Voor de bezorging van nieuwsbrieven in gedrukt vorm, hebben wij uw adres nodig. 
Voor onze elektronische nieuwsbrief voegen wij uw gegevens alleen met uw expliciete toestemming aan de lijst van nieuwsbriefabonnees. Elke e-nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. U kunt ons eveneens op elk moment telefonisch, per brief of e-mail contacteren met de vraag uw gegevens in te kijken, te wijzigen of te schrappen.

Inschrijving voor evenementen of activiteiten
Als u zich inschrijft voor een evenement dat WSM organiseert (startdag, 20km van Brussel, ...), verzamelen we uw naam en e-mailgegevens en vragen we soms (optioneel) uw woonplaats, geboortejaar, geslacht en/of organisatie. Bepaalde informatie wordt gevraagd omwille van verplichtingen die subsidiërende overheden ons opleggen opdat zij kunnen nagaan welke doelgroepen met bepaalde activiteiten worden bereikt (bijvoorbeeld: geslacht, om genderevenwicht na te gaan).

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om u verder van dienst te kunnen zijn. Soms vragen we u om bepaalde persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Petitie
Bij het ondertekenen van één van onze petities geeft u WSM de toestemming om de volgende gegevens van u te bewaren:

 • uw naam
 • uw e-mailadres

Uw gegevens worden enkel in het kader van deze petitie bewaard, en dit tot het einde van de campagne, dan overhandigen we de petitie aan de beoogde instanties. Hierbij geven wij geen namen of e-mailgegevens door. Wij geven enkel een indicatie van het aantal ondertekenaars.

Gegevens die automatisch verzameld worden
Tijdens het gebruik van de informatieverwerkende systemen door medewerkers of door uzelf (bijvoorbeeld bij ingave in of consultatie van een via webtoegang beschikbaar gestelde applicatie), worden door WSM en/of de door WSM daartoe aangewezen verwerkers ook bepaalde gegevens verzameld. Het gaat hier om gegevens die vereist zijn voor de dienstverlening en de bewaking van de kwaliteit van de verzamelde data van WSM. Deze gegevens kunnen door WSM of een door WSM aangewezen verwerker/dienstverlener onder strikte voorwaarden gebruikt worden als er bijvoorbeeld klachten zijn over de verbinding of het niet naar behoren functioneren van een software/webtoepassing. Afhankelijk van de activiteit die u daarbij als betrokkene verricht, verwerken de informatiesystemen van WSM in dit kader mogelijks de volgende gegevens:

 • IP-adres
  • om veiligheidsredenen wordt ook het IP-adres tijdelijk bewaard van iedere gebruiker die het aanmeldformulier invult. Dit wordt na één maand automatisch gewist. Het doel hiervan is dat de technische beheerder van deze site gericht spamaanvallen of andere ongewenste / schadelijke activiteiten kan onderscheppen, mochten die zich voordoen. Het IP-adres wordt voor geen enkel ander doel bewaard of gebruikt.
 • tijdstip van handelingen in de software

Bezoekers van een WSM-website
Wij registreren met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën het verkeer op onze websites, bijvoorbeeld om te onthouden dat u bent ingelogd en om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Hierbij worden enkel gegevens van niet-persoonlijke aard bewaard. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel beschikken.
Lees verder meer over de manier waarop WSM met cookies omgaat, en zie ook in ons Cookiebeleid.

Maatregelen in het kader van de Algemene verordening Gegevensbescherming
In een aantal gevallen zullen door WSM aangestelde verwerkers, waarmee in het kader van de AVG en andere wettelijke en reglementaire verplichtingen een ter zake voldoend contract en/of verwerkingsovereenkomst is afgesloten, met door onze informatiesystemen verwerkte data persoonsgegevens verwerken.
WSM kan in bepaalde gevallen zelf optreden als co-verwerkingsverantwoordelijke of als de Verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat WSM in opdracht en op instructie van overheden, daartoe bevoegde organen of andere organisaties persoonsgegevens verwerkt. Deze andere partijen treden in dat geval op als Verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zij hanteren daarbij een eigen privacy-beleid waarvoor WSM niet verantwoordelijk is, maar waarover wel openlijk gecommuniceerd moet worden. 
In elk van deze gevallen wordt er, in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een register van gegevensverwerkingen opgesteld en wordt dit geactualiseerd indien zich wijzigingen aandienen. Het register ( en inventaris) voor de verwerking van persoonsgegevens kan worden ingezien door de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit (DBA, of Data Protection Authority/DPA); in België is dit vanaf 25 mei 2018. De”Gegevensbeschermingsautoriteit" is de opvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter gekend als de Privacycommissie). Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt en gevat is door de Algemene Verordening Gegevensbescherming is verplicht inzage te geven aan de Gegevensbeschermingsautoriteit indien deze daarom vraagt.
WSM spant zich in om de verwerkingsactiviteiten van de processen binnen de organisatie in kaart te brengen en deze inventaris en dit register te optimaliseren en te actualiseren indien noodzakelijk.

Gegevenseffectbeoordeling (GEB)
Aangezien Wereldsolidariteit (WSM) geen systematische, grootschalige profiling of beoordeling op haar databestand toepast, schat ze in geen activiteiten uit te voeren met een verhoogd risicoprofiel, in dat opzicht voert ze dus geen GEB uit.

Beveiliging van de informatie (persoonsgegevens)
WSM streeft er steeds naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in fysieke vorm, in de informatiesystemen en online. WSM draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en ongeoorloofde toegang tot en gebruik van informatie te vermijden, zoals een degelijk paswoordbeleid, gebruik van SSL-certificaten op websites (https secured filetransfer), kwalitatieve firewalls, antivirus/antimalware en intrusie- en anomaliedetectie, om deze beveiliging te garanderen stelt WSM een derde partij aan: de ICT-dienst van beweging.net/Procura vzw Alle gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van beweging.net, die handelt conform de AVG. (register en verwerkersovereenkomst)
Aan de werknemers van WSM wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Het aantal werknemers van WSM dat toegang heeft tot persoonlijke informatie wordt beperkt. De betrokken werknemers krijgen richtlijnen om correct om te gaan met gegevens.

2.3 Machtigingen voor het verwerken van bepaalde gegevens
WSM heeft voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens een machtiging bekomen. De betreffende machtigingen kunnen geraadpleegd worden bij WSM of de machtiging verlenende overheid (bijvoorbeeld Financiën voor het afleveren van fiscale attesten).


3. Uitoefening van uw recht op inzage, verbetering of verwijdering
De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet in een aantal privacyrechten, waarop u als 'betrokkene' (dit is: natuurlijk persoon) beroep op kunt doen. Dit uiteraard rekening houdend met de privacyrechten van andere personen en met wettelijke bepalingen en beperkingen.
Als betrokkene, in de zin zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beschikt u over volgende rechten die samengevat kunnen worden in "het recht op een correcte, legitieme verwerking van uw persoonsgegevens":

 • Recht van inzage van de met betrekking tot u verwerkte gegevens (AVG art. 15)
 • Recht op rectificatie, of recht op correctie van fouten (AVG art. 16)
 • Recht op gegevenswissing (officieel "recht op vergetelheid" of ook genoemd "het recht om vergeten te worden"); dit recht is toepasbaar in bepaalde gevallen en met name als wij gegevens van u verwerken op basis van een geïnformeerde toestemming waarbij wij geen wettelijke of andere wettelijke basis kunnen inroepen voor verdere verwerking inbegrepen bewaring ervan (AVG art. 17);
 • Recht op beperking van verwerking (AVG art. 18);
 • Notificatie van rechtzetting, van uitwissing of van beperking van verwerking (AVG art. 19);
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (AVG art. 20);
 • Recht van bezwaar/verzet tegen verwerking van uw gegevens (AVG art. 21);
 • Rechten met betrekking tot individuele besluitvorming, inclusief profilering (AVG art. 22).

Daarnaast hebt u het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), indien u meent dat uw rechten geschaad zijn en u zich ook na vraagstelling bij WSM niet voldoende in uw rechten erkend weet.
Voor de verwerking van persoonsgegevens waarbij WSM optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen in de zin van de AVG, kan een "betrokkene" (dus elke burger, donateur, vrijwilliger ...) een vraag om inzage, correctie of verwijdering indienen. WSM zal deze behandelen volgens de voorgeschreven bepalingen, zo snel mogelijk maar tenminste binnen de vier weken.
Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarbij WSM niet als de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen optreedt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunnen verzoeken om inzage, correctie of verwijdering niet door WSM zelfstandig worden afgehandeld. In dat geval moeten verzoeken om inzage, correctie of verwijdering worden ingediend bij de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die gebruik maken van de diensten en verwerking met /door de informatiesystemen van WSM, omdat WSM niet zelf de verantwoordelijke is voor de informatie.
Indien u een relatie heeft met WSM (als donateur, vrijwilliger, klant, abonnee, deelnemer aan evenement, ...) en wij om die reden persoonsgegevens van u verwerken, heeft u na schriftelijk verzoek en mits bewijs van uw identiteit, de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien.
Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken om de foutieve gegevens te wijzigen of u kunt vragen om bepaalde gegevens te laten verwijderen.
Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.
U richt uw vraag voor het uitoefenen van uw inzage-, verbeterings- of schrappingsrechten aan WSM via mail aan wereldsolidariteit@wsm.be of WSM – Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel.
Voor meer informatie over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt door WSM of het uitoefenen van een recht in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met ons:

4. Websites en sociale media van WSM
Dit onderdeel beschrijft de gegevensverwerkingen binnen de websites en verwante communicatiekanalen (sociale media) van de WSM:

Onze websites:

Onze sociale media kanalen:

 • facebook.com/Wereldsolidariteit
 • facebook.com/solmond.be
 • facebook.com/WereldsolidariteitWestVlaanderen
 • facebook.com/wereldsolidariteitprovant
 • facebook.com/wereldsolidariteitlimburg
 • facebook.com/Wereldsolidariteit-BrusselVlaams-Brabant
 • facebook.com/cleanekleren
 • Twitter: @CleaneKleren
 • Twitter: @Wereldsol
 • youtube.com/user/wereldsolidariteit

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand (informatiebestand) dat door de browser op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst en automatisch wordt bewaard op uw toestel. In sommige gevallen worden ze vrijwel meteen verwijderd. Zowel door websites als in webapplicaties en app software wordt gebruik gemaakt van technische en functionele cookies.
Cookiebeleid WSM 
De websites van WSM gebruiken verschillende soorten cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en daarmee uw gebruiksgemak te verhogen. 
Welke cookies gebruikt deze site?
1. “Sessie” cookies
Het Joomla cms systeem, waarmee onze websites worden gebouwd, plaatst in zijn basis-installatie altijd één cookie (de sessie-cookie). Deze cookies worden slechts tijdelijk gebruikt tijdens een zgn. 'sessie' waarbij u de website raadpleegt. Deze cookies zijn nodig om u in staat te stellen door de website te navigeren en alle functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Deze noodzakelijke cookies verzamelen géén gegevens die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden of om uw surfgeschiedenis te onthouden.

1. “Sessie” cookies
Het Joomla cms systeem, waarmee onze websites worden gebouwd, plaatst in zijn basis-installatie altijd één cookie (de sessie-cookie). Deze cookies worden slechts tijdelijk gebruikt tijdens een zgn. 'sessie' waarbij u de website raadpleegt. Deze cookies zijn nodig om u in staat te stellen door de website te navigeren en alle functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Deze noodzakelijke cookies verzamelen géén gegevens die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden of om uw surfgeschiedenis te onthouden. 
2. Google Analytics. 
Google Analytics wordt gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Als gevolg daarvan worden meerdere cookies geplaatst. WSM heeft de instellingen in Google Analytics aangepast om te voldoen aan de AVG / GDPR regelgeving. 
Op de websites van de WSM zelf of deze die zij onder haar beheer heeft, kan worden gebruik gemaakt van Google Analytics of vergelijkbare analysemetingen die als doel hebben te meten hoe vaak en op welke wijze de website wordt bezocht. Om deze meting te verrichten zal Google bepaalde informatie, zoals uw IP-adres, opslaan op haar servers in de Verenigde Staten. De privacyverklaring van Google kan (onder andere) op www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ worden geraadpleegd. Zoals door Google zelf ook uitdrukkelijk gevraagd, staat WSM Google in dit kader niet toe om de verkregen informatie voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de dienstverlening van Google aan WSM. De nodige privacy-instellingen worden daarbij toegepast, zodat maximaal wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan Google of andere derde partijen.
3. AddToAny
Wereldsolidariteit.be gebruikt cookies van AddToAny. Dit is een externe partij die een script levert waarmee de social share-buttons op de pagina's worden geplaatst. AddToAny heeft een privacy-statement over wat ze wel en niet bijhouden via dit script: https://www.addtoany.com/privacy.

Facebook, Twitter - sociale media
De inhoud van sommige pagina's binnen de websites van WSM kan worden gedeeld via Twitter, Facebook en/of andere zogenoemde sociale media platformen. Bij het delen slaan Facebook, Twitter en anderen cookies op uw computer. Die sociale mediaplatformen kunnen in dit geval mogelijks bepaalde, persoonsgegevens van u verwerken. Om na te gaan wat die partijen met deze gegevens kunnen doen, dient u de respectievelijke privacy-verklaringen te raadplegen. WSM heeft hier geen invloed op en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
Er wordt wel over gewaakt dat bij gebruik van en doorverwijzing naar dergelijke sociale media of naar externe internetbronnen, een aantal veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.
Hoe cookies verwijderen? 
U kunt in uw webbrowser instellen dat u geen cookies wenst op te slaan op uw computer. U hebt altijd de mogelijkheid om eerder opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over de werkwijze om cookies te weigeren en de manier om cookies te verwijderen voor de meest gebruikte browsers is onder andere te vinden op www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/cookies-verwijderen (NL) of op www.aboutcookies.org (EN).

5. Nieuwsbrieven van WSM
Vanuit WSM en de diensten binnen WSM worden verschillende nieuwsbrieven en gelijkaardige mededelingen per e-mail of per post gestuurd naar doelgroepen, in regel op eigen verzoek of bijvoorbeeld om u informatie te verschaffen over wat met uw gift werd gerealiseerd. Daarbij wordt er voor nieuwe aanmeldingen voor e-nieuwsbrieven gebruik gemaakt van een actieve en geïnformeerde toestemming (OPT-IN) voor het gebruik van de daarbij door u meegedeelde contactgegevens. Voor gegevens die reeds eerder door u aan ons werden verstrekt, worden deze vooreen periode van 10 jaar verder verwerkt en gebruikt. Ook voor nieuw verstrekte informatie geldt een in tijd beperkte geldigheid van uw toestemming. (10 jaar) Wij vragen en gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig in het kader van een bepaalde nieuwsbrief.
De diensten van WSM voegen uw contactgegevens voor het beheer van e-nieuwsbrieven en dergelijke informatiemiddelen slechts toe aan een nieuwsbrief-bestand als u daarvoor expliciete toestemming (OPT-IN) heeft gegeven of wanneer u deel uitmaakt van welbepaalde doelgroepen in de professionele sfeer (bijvoorbeeld professionele e-mailadressen van medewerkers van gespecialiseerde organisaties of bedrijven). Iedere e-nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden (OPT-OUT). De databanken of lijsten met e-mailadressen die gebruikt worden voor een nieuwsbrief, worden in geen geval aan derden overgemaakt.
We versturen onze e-nieuwsbrieven met Joomla (Wereldsolidariteit en Cleane Kleren) en Mailchimp (Wereldsolidariteit West-Vlaanderen) en SPIP (Solidarité Mondiale). Joomla is een Content Management System (CMS) waarmee onze website is opgebouwd. Mailchimp en SPIP zijn programma’s om nieuwsbrieven aan te maken en te versturen met verzendlijsten. Door u als abonnee aan te melden voor onze e-nieuwsbrieven, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan Joomla, MailChimp en SPIP voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden.
Slechts een beperkt aantal medewerkers van WSM heeft toegang tot de in het kader van het nieuwsbriefbeheer verwerkte persoonsgegevens, en enkel wanneer dit noodzakelijk is voor het versturen van de nieuwsbrieven.

6. Toepassing van deze Privacyverklaring
Deze versie van de Privacyverklaring van WSM is van toepassing vanaf 25 mei 2018.
Als de doelstellingen wijzigen waarvoor verwerking van persoonsgegevens gebeurt, zal WSM dit publiek melden en hiervan op transparante wijze mededeling doen op de websites en andere mediakanalen waarvan WSM gebruik maakt.
WSM behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring aan te passen aan nieuwe noden of inzichten. Er zal van wijzigingen aan de Privacyverklaring transparant melding gemaakt worden op de hoofdwebsite van WSM (www.wereldsolidariteit.be) alsook op de papieren versie die op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij de Dienst Communicatie van WSM en via het GDPR-team van WSM.
Bij vragen over de Privacyverklaring of de aanpassingen eraan, kunt u terecht bij:
WSM – GDPR-team
Haachtsesteenweg 579 – 1030 Brussel 
E-mail: wereldsolidariteit@wsm.be

Bangladesh_vrouw_aan_het_werk_in_naaiatelier.jpg

skc01